Maya Zack: Mother Economy, 2007, Video, 19:45 min., Videostill © Maya Zack Studio

Maya Zack: Mother Economy, 2007, Video, 19:45 min., Videostill © Maya Zack Studio
Maya Zack: Mother Economy, 2007, Video, 19:45 min., Videostill © Maya Zack Studio
Maya Zack: Mother Economy, 2007, Video, 19:45 min., Videostill © Maya Zack Studio